مدیر کل امور عشایر استان کرمان

نام و نام خانوادگی :رضا نیکزادی

تلفن تماس:03432542028

پست الکترونیکی: manage@ashayeri.kr.ir

 

معاونت توسعه و عمران

نام و نام خانوادگی :جواد سالاری

تلفن تماس:03432542028

پست الکترونیکی: mto@ashayeri.kr.ir

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع

نام و نام خانوادگی :

تلفن تماس: 03432542028

پست الکترونیکی: mem@ashayeri.kr.ir

 

رییس حراست

نام و نام خانوادگی : محسن افضلی

تلفن تماس 0342542039

 

رییس اداره بهسازی و امور تولید

نام و نام خانوادگی : محسن شفیعی

تلفن تماس 0342542039

 

رییس دفتر مدیرکل

نام و نام خانوادگی : ابراهیم احمدی

تلفن تماس 0342542039

 

رییس اداره عمران و امور زیربنایی

نام و نام خانوادگی : احد عربپور

تلفن تماس 0342542039

 

رییس ذیحسابی

نام و نام خانوادگی : مطهره مرادی

تلفن تماس 0342542039

 

رییس امور اداری و مالی

نام و نام خانوادگی : نسیم شهیدی

تلفن تماس 0342542039

 

مسیول روابط عمومی

نام و نام خانوادگی : النا زین الدینی

تلفن تماس 0342542039

 

رییس امور تعاونیها

نام و نام خانوادگی : محسن ضیایی

تلفن تماس 0342542039