* خوش برخوردی – اخلاق مناسب با شان ارباب رجوع و جدیت در کار – صبر و شکیبایی در ارتقاء خدمات به مراجعین در چهار چوب قوانین ضوابط و مقررات اداری.

* توجه کافی و مناسب به روحیات و شرایط جسمانی مراجعین و تاکید بر مقام و منزلت مراجعین به عنوان یک انسان نیازمند.

* تاکید بر اجرای امور محوله و عدم اهمال در برآوردن نیازهای مراجعین در چهارچوب قوانین و مقررات و ضوابط موجود.

* رعایت کامل شئونات اسلامی اعم از آراستگی – نظافت شخصی با تاکید بر مقام والای انسانی

* تلاش در جهت استفاده هر چه بهتر از اطلاعات  و دانش و علم روز و ارتقا توان علمی و تخصصی در حیطه امور محوله.

* ارائه راهنمائی های لازم و مناسب و جلوگیری از سردرگمی ارباب رجوع با استفاده از راهکارهای مناسب اطلاع رسانی.

* تاکید بر حفظ رازداری حرفه ای و امانت داری در اطلاعات فردی و خانوادگی مراجعین.

* دقت و جدیت در اتخاذ روند صحیح و کامل ارائه خدمات به ارباب رجوع.

* رعایت اصول صرفه جویی و امانت داری در استفاده و بهره وری هر چه بهتر از امکانات موجود.

* پرهیز از تشریفات غیر اصولی و زائد در ارائه خدمات به مراجعین.

* تمایلات مثبت به کار در ارائه خدمات به مراجعین.

* تاکید بر تشویق پرسنل کوشا و ساعی و تنبیه و برخورد مناسب با نیروهایی که در امور محوله فعالیت مناسبی ندارند.

* ارائه سرویسهای مختلف خدماتی به مراجعین و جلوگیریئاز رنجش و خستگی ارباب رجوع.

* تهیه بروشور های مختلف اطلاعاتی جهت ایجاد رابطه مناسب با ارباب رجوع.