۱۷ فروردین

شرح فرآیند

عنوان : بهبود تامین آب کشاورزی 1- هدف : كاهش تبعات و خسارات ناشي از خشكساليهاي متوالي ، استفاده عشاير از آب بهداشتي 2- دامنه عملكرد : مناطق عشایری 3- مدت زمان انجام كار: 4- تعاريف : 5- مراحل و شرح اقدامات : – درخواست عشایر – بررسي توسط كارشناس شهرستان – بررسی معاون عمران…