۱۷ فروردین

شرح فرآیند

عنوان : تامین آب آشامیدنی عشایر 1- هدف : كاهش تبعات و خسارات ناشي از خشكساليهاي متوالي ،استفاده بهينه از آبهاي موجود در مناطق عشايري 2- دامنه عملكرد : مناطق عشایری 3- مدت زمان انجام كار: 4- تعاريف : 5- مراحل و شرح اقدامات : – در خواست عشاير – بررسی توسط کارشناسی شهرستان –…