۱۷ فروردین

شرح فرآیند

عنوان : تامین برق چاههای عشایری 1- هدف : جلوگيري از صرف هزينه در زمان به منظور تامين سوخت فسيلي ، تامين انرژي با سهولت و هزينه كمتر جهت موتور پمپ هاي كشاورزي 2- دامنه عملكرد : مناطق عشایری 3- مدت زمان انجام كار: 4- تعاريف : 5- مراحل و شرح اقدامات : – درخواست…