۱۷ فروردین

شرح فرآیند

عنوان : توزیع کالاهای یارانه ای عشایر 1- هدف : تحویل کالاهای یارانه ای دردورترین نقاط باکمترین هزینه وزمان ،جلوگیری از نفوذ واسطه هاوایجادبازار سیاه درمناطق عشایری 2- دامنه عملكرد : مناطق عشایری 3- مدت زمان انجام كار: 4- تعاريف : 5- مراحل و شرح اقدامات : – اعلام کالا برگ توسط ستاد بسیج اقتصادی…