۱۷ فروردین

شرح فرآیند

عنوان : توزیع گاز مایع در مناطق عشایری 1- هدف : جلوگيري از تخريب مراتع و جنگلها و حفظ منابع طبيعي ،بهبود سطح زندگي و بهداشت خانوارهاي عشايري 2- دامنه عملكرد : مناطق عشایری 3- مدت زمان انجام كار: 4- تعاريف : – 5- مراحل و شرح اقدامات : – درخواست نماینده تحويل در خواست…