۳ آبان

مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز عشایر متقاضی طرح اسکان عبارتند از: الف: مرحله مقدماتی 1- ارائه مجوز و موافقت دستگاههای زیربط (وزارت نیرو) مبنی بر تامین آب جهت اجرای طرح 2- ارائه موافقت دستگاههای زیربط(وزارت جهاد کشاورزی) مبنی بر واگذاری زمین یا ارائه اسناد مالکیت زمین جهت اجرای طرح 3- ارائه مدارک شخصی افراد تشکیل دهنده شامل:…

۱۷ فروردین

شرح فرآیند

عنوان : روند ساماندهی عشایر داوطلب اسکان 2- هدف : تسريع در انجام پروژه ، كاهش هزينه هاي اضافي،هماهنگي بيشتر بين واحدها وادارات تابعه، جلوگيري از دوباره كاري ،جلب رضايت عشاير 3- دامنه عملكرد : مناطق عشایری 4- مدت زمان انجام كار: 5- تعاريف : با توجه به گرفتاريهاي حرفه ا ي عشاير در راستاي…