۹ شهریور

مصوبه هیئت وزیران

آئین نامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر(مصوب 12/11/1383 و اصلاحیه 12/4/1384) هیأت وزیران بخش اول – تعاریف ماده ١- در این آیین نامه ، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند : الف _ روستایی : كسی كه به طور ثابت در روستا ساكن است. تعریف روستا مطابق قانون تعاریف و ضوابط…

۹ شهریور

مزایای عضویت

1. درمان (در حال حاضر اجرای درمان بر عهده سازمان بیمه خدمات درمانی کشور میباشد) 2.  مزایای پیری هر زن و مرد روستائی و عشایری که حداقل 65 سال سن و حداقل 15 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد ، می تواند از مزایای مستمری پیری استفاده نماید و حقوق حداقل معادل دو سوم…

۹ شهریور

شرایط عضویت

سکونت در روستا و یا مناطق عشایری که باید به تأیید شورای اسلامی روستا و یا سازمان امور عشایری رسیده باشد. تابعیت جمهوری اسلامی ایران داشتن حداقل 18 سال سن و حداکثر 55 سال برای مردان و 50 سال برای زنان اعم از متأهل یا مجرد عقد قرار داد  و پرداخت 5 درصد سطح درآمدی…