۲۵ آذر

اقدامات سایر دستگاهها

جامعه ايران از قشر شهري ، روستايي و عشاير تشكيل گرديده است كه قشر عشاير بدليل سيستم زندگي و كوچ نشيني اغلب در نقاط دور دست پراكنده اند و بدليل پراكندگي خدمات رساني توسط ساير دستگاها با مشكلات زيادي مواجه است.بدنبال طرح ساماندهي عشاير و اسكان عشاير داوطلب در كانونهاي توسعه با توجه به اينكه…

۲۵ آذر

فعالیتهای انجام شده

دفتر امور عشاير استان قبل از انقلاب اسلامي طي سالهاي 57 ـ 51 فعاليتهايي در قالب طرح تو سعه اقتصادي و رفاه اجتماعي در زمينه هاي زير انجام داده است . ـ حفر و تجهيز چاهاي مالداري ـ مرمت و لايروبي قنوات ـ احداث انبارهاي ذخيره علوفه ـ احداث فروشگاههاي عشايري ـ تهيه و توزيع…