۳ آبان

عناوین فرآیندها

*روند ساماندهی عشایر داوطلب اسکان *پروژه های عمرانی * تامین آب آشامیدنی عشایر *توزیع گاز مایع در مناطق عشایری *نظارت بر شبکه توزیع شرکتهای تعاونی عشایری *بهبود تامین آب کشاورزی *توزیع کالاهای یارانه ای عشایر*تامین برق چاههای عشایری