۲۵ آذر

نوع فعالیت و تولیدات

بر اساس اطلاعات سرشماري 77 از جمعيت مردان 6 ساله و بيشتر عشاير دوره ييلاقي 7/50 درصد شاغل ، 29 درصد محصل و 3/9 درصد بيكار ( جوياي كار) بوده اند . در مقابل از جمعيت زنان 4/35 درصد شاغل ، 6/25 درصد محصل ،5/23 درصد خانه دار و 7/3 درصد بيكار بوده اند ….

۲۵ آذر

ایلات و طوایف

جمعيت خانوار ايل يا طايفه مستقل 1502 264 ايل آينه اي 2284 341 ايل آسيابر 10711 1798 ايل افشار 2638 461 ايل بچاقچي 459 79 ايل برخوري 14550 2418 ايل بلوچ 3481 576 ايل پشتکوهي 3589 567 ايل جازي 5666 989 ايل جاويدان 16063 2678 ايل جبال بارزي 841 135 ايل خواجويي 4360 745 ايل…

۲۵ آذر

سواد

بر اساس سرشماري اجتماعي و اقتصادي عشاير كوچنده سال 77 ، از 111591 نفر جمعيت 6 ساله و بيشتر عشاير دوره ييلاقي استان 28/52 درصد باسواد و همچنين از 105168 نفر جمعيت 6 ساله و بيشتر عشاير دوره قشلاقي استان 69/51 درصد باسواد بوده اند كه نسبت باسوادي در گروه سني 10-6 ساله براي عشاير…

۲۵ آذر

ساخت سنی و جنسی

از مجموع 129904 نفر جمعيت عشاير در دوره ييلاقي سر شماري شده 66032 نفر مرد و63872 نفر زن بوده اند كه در نتيجه نسبت جنسي برابر 103 بدست مي آيد . بعبارت ديگر در مقابل هر 100 نفر زن 103 نفر مرد وجود داشته است . اين نسبت در بين اطفال كمتر از يكساله برابر…