۱۷ فروردین

شرح فرآیند

عنوان : نظارت بر شبکه توزیع شرکت تعاونیهای عشایر استان کرمان 1- هدف : انجام خدمات عمومی برای عشایر مانندحمل ونقل ،مایحتاج زندگی، تامین آب شرب وآب مصارف زراعی، تهیه خوراک دامهاوطیور وغیره . 2- دامنه عملكرد : مناطق عشایری 3- مدت زمان انجام كار: 4- تعاريف : 5- مراحل و شرح اقدامات : –…