۱ مهر

دیدار بخشدار محترم شهرستان بم با مدیر کل امور عشایر استان کرمان

به گزارش روابط عمومی اداره کل امورر عشایر استان کرمان در تاریخ 98/6/31 بخشدار شهرستان بم با مدیرکل امور عشایر استان کرمان دیدار نمودند و پیرامون مسائل و مشکلات عشایر حوزه شهرستان بم گفتگو نمودند.

۱ مهر

دیدار بخشدار محترم شهرستان بم با مدیر کل امور عشایر استان کرمان

به گزارش روابط عمومی اداره کل امورر عشایر استان کرمان در تاریخ 98/6/31 بخشدار شهرستان بم با مدیرکل امور عشایر استان کرمان دیدار نمودند و پیرامون مسائل و مشکلات عشایر حوزه شهرستان بم گفتگو نمودند.

۱ مهر

دیدار بخشدار محترم شهرستان بم با مدیر کل امور عشایر استان کرمان

به گزارش روابط عمومی اداره کل امورر عشایر استان کرمان در تاریخ 98/6/31 بخشدار شهرستان بم با مدیرکل امور عشایر استان کرمان دیدار نمودند و پیرامون مسائل و مشکلات عشایر حوزه شهرستان بم گفتگو نمودند.

۱۳ مرداد

انتصاب معاونت توسعه و سرپرستی اداره امور تعاونی ها

مدیر کل امور عشایر جناب آقای مهندس نیکزادی طی احکام جداگانه آقای حسن شمس الدینی نژاد را به عنوان سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع و آقای منصور نظری را به عنوان سرپرست اداره امور تعاونی ها و نظام بهره برداری منصوب کرد.

۱۳ مرداد

انتصاب معاونت توسعه و سرپرستی اداره امور تعاونی ها

مدیر کل امور عشایر جناب آقای مهندس نیکزادی طی احکام جداگانه آقای حسن شمس الدینی نژاد را به عنوان سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع و آقای منصور نظری را به عنوان سرپرست اداره امور تعاونی ها و نظام بهره برداری منصوب کرد.