عملکرد شهریور ماه اداره امور عشایرشهرستان شهربابک چاپ
نوشته شده توسط روابط عمومي   
شنبه, 10 مهر 1395 ساعت 06:07
به گزارش اقای سعید رئیسی رئیس اداره امور عشایر شهربابک ، این اداره در شهریور ماه سال جاری اقدام به آبرسانی سیار به میزان 3500مترمکعب جهت 800 خانوار عشایر نموده وعملکرد شرکت تعاونی شهرستان رابه شرح ذیل بیان نمود :
1- توزیع جو 122تن
2-توزیع سبوس 41تن
3-توزیع آرد 44تن
4- بیمه دام 1400راس