بارندگي هاي اخير خساراتي به مناطق عشايري شهرستان بردسير وارد نمود چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
پنجشنبه, 28 بهمن 1389 ساعت 07:44

 

بارندگيهاي اخير خساراتي به تاسيسات دامي عشاير شهرستان بردسير وارد نمود عمده خسارات وارده شامل  تخريب 35 درصدي آغل دامهاي آقاي محمد پوراميري فرزند خدايار و همچنين خسارت ديدن تعداد 3رشته از قنوات عشاير بردسير مي باشد.