عملکرد تیرماه اداره امورعشایر شهرستان شهربابک چاپ
نوشته شده توسط روابط عمومي   
پنجشنبه, 01 مرداد 1394 ساعت 03:30

سعید رئیسی از عملکرد اداره امور عشایر شهرستان شهر بابک در تیر ماه به شرح ذیل خبر داد

1-آبرسانی سیار به مقدار 6500 متر مکعب جهت 900 خانوار عشایر...

2-باز گشایی گردنه باغ زردآلو و کندر به طول 2 کیلومتر جهت 80 خانوار عشایر

3- 100 متر حفاری و لوله گذاری چاه عشایر منطقه بنه یکه جهت تامین آب شرب 1500 خانوار عشایر

4-عملکرد شبکه تعاونیها:

- توزیع 47 تن جو

- توزیع 22 تن سبوس

- توزیع 2 تن کنسانتره

- توزیع 11 تن آرد

توزیع 3/5تن ذرت