ليست پروژه هاي قابل افتتاح و بهره برداري در هفته دولت سال 91 چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
پنجشنبه, 05 مرداد 1391 ساعت 07:56

ردیف

عنوان پروژه

دستگاه اجرایی

نام شهرستان

نام دهستان

نام روستا

اولین سال تامین اعتبار

تعداد خانوار بهره مند ازپروژه

تعداد روستای بهره مند از پروژه

مجموع اعتبار هزینه شده

(میلیون ریال)

1

زیر سازی محور دره پهن

اداره کل امور عشایر

بافت

بزنجان

دره پهن

86

300

10

4100

2

احداث مخزن اب اشامیدنی بتنی

اداره کل امور عشایر

ریگان

تک فرهاد

تک فرهاد

90

200

1

490

3

احداث مخزن اب اشامیدنی بتنی

اداره کل امور عشایر

ریگان

زیارت شاه

زیارت شاه

90

100

1

490

4

احداث مخزن اب اشامیدنی بتنی

اداره کل امور عشایر

ریگان

سیف الدینی

سیف الدینی

90

80

1

510

5

احداث اب انبار

اداره کل امور عشایر

شهربابک

مناطق عشایری

-

90

50

1

810

6

تجهیز وبرق رسانی چاه حسین دارایی

اداره کل امور عشایر

نرماشیر

مهدی اباد ارجمند

مهدی اباد ارجمند

90

11

1

2760

7

حفر ولوله گذاری واحداث خط برق وتجهیز کامل چاه (احداث منبع ذخیره اب)

اداره کل امور عشایر

ارزوئیه

صوغان

سیخوران

90

50

3

570

8

حفر ولوله گذاری چاه

اداره کل امور عشایر

ارزوئیه

قادر اباد

سنگ نجفی 1و2

90

48

2

310

9

احداث اب نما

اداره کل امور عشایر

رابر

جواران

کهروئیه

90

50

10

360