برنامه راديويي عشاير استان كرمان چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
دوشنبه, 20 آذر 1391 ساعت 09:11

در راستاي خدمت رساني وآشنايي با  خدمات سازمان وعملكرد آن وهمچنين آگاهي بخشي عشاير از خدمات ، هرهفته با همكاري روابط عمومي این اداره کل با صدا وسيماي مركز كرمان وهمكاران بخصوص مسئولين واحدها برنامه اي تحت عنوان ايشوم ازساعت 7الی 7:45بر روی موج کوتاه mwوفرکانس 1062شامل بخشهای :گزارش –کارشناسی-عشایرازگذشته تابه حال –زندگی وخدمات رسانی به عشایراز صداي مركز استان پخش مي گردد.