طرح پرواربندي اماني دام عشاير چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
دوشنبه, 09 مرداد 1391 ساعت 05:14

طرح پرواربندي اماني دام عشاير به منظور افزايش منابع و سرمايه پرواربندي با ايجاد تعادل عرضه دام زنده و تنظيم و تقاضاي گوشت قرمز دام سبك دربازار مصرف هدف گذاري گرديده است...

روش اجراي طرح:

پرواربندي اماني دام عشاير بدين معني است كه تشكلهاي عشايري براساس انعقاد قرارداد اماني في مابين اتحاديه تعاونيهاي عشايري با شركتهاي تعاوني عشاير به هريك از دامداران عشاير، تعداد بره هاي توليدي قابل عرضه به بازار به نرخ روز خريداري نموده ، هنگامي كه بره هاي توليدي دام عشاير به حدود وزن مورد انتظار در قرارداد رسيد ، تشكلهاي عشايري بره هاي موضوع قرارداد را در بازارهاي مصرف بصورت عرضه مستقيم بفروش مي رسانند . آنگاه پس از كسر هزينه هاي انجام شده اجراي پرواربندي اماني و برداشت مبلغي بعنوان سود مطابق قرارداد ، الباقي مبالغ حاصل از فروش بره هاي پرواري را به دامداران طرف قرارداد بصورت نقدي پرداخت مي نمايند.

از مهمترين موضوع شروط اجراي قرارداد اين است كه تهيه و تامين علوفه مورد نياز دامدار عشاير بصورت كنسانتره ( خوراك علمي مورد نيازدام) بر عهده  تشكل عشايري مي باشد و در مقابل دامدار عشاير مكلف است  دامهاي موضوع قرارداد را بصورت اماني نگهداري وبر نامه غذائي دامها را مطابق فرمولهاي تعيين شده در قرارداد رعايت نموده و حق فروش دامها را با وزن پائين تر از وزن پيش بيني شده در قراردا د نخواهد داشت .