میزان بارندگی در مناطق عشایری شهرستان بردسیر در سال زراعی 87

1- میزان بارندگی برف در منطقه چهار طاق و قریت العرب. . . . . . .  80 سانتی متر 

2- میزان بارندگی برف در منطقه لاله زار . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 سانتی متر

3- میزان بارندگی برف در منطقه طویله چمن . . . . . . . . . . . . . . . . 13سانتی متر …

4- میزان بارندگی برف در منطقه ساشچمن و مدیم گدار . . . . . . .70 سانتی متر

5- میزان بارندگی برف در منطقه بند گودر . . . . . . . . . . . . . . . . .65 سانتی متر  

6- میزان بارندگی برف در منطقه کوه پنچ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 سانتی متر

7- میزان بارندگی برف در منطقه درغستان . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 سانتی متر

خدمات انجام شده توسط اداره عشایری شهرستان بردسیر

1-توزیع 400 کیلوگرم پلاستیک 2- توزیع 2 تن کنسانتره 2- توزیع 2/5 تن جو 4- توزیع چکمه 31 جفت 5- توزیع 1800 لیتر نفت سفید6- توزیع 1 تن آرد 7- توزیع 200 عدد کپسول8- بازگشایی راههای عشایری 30 کیلو متر ‘9- توزیع 2 تخته چادر

لازم به توضیح است منطقه عشایری بن کوئیه که در محاصره برف قرار گرفته بود با تلاش اداره امور عشایری و همت اداره راه شهرستان بردسیر پس از 5 روز از محاصره در آمده است .

دیدگاهتان را بنویسید