در استان كرمان 31 ايل و 55 طايفه مستقل وجود دارد كه هر يك داراي ويژگي خاصي از نظر آداب و رسوم ، فرهنگ ، گويش ، شيوه کوچ و …. مي باشند . اين ايلات و طوائف نسبت به ساير استانها از تنوع بيشتري برخوردارند بطوريكه ازلحاظ تعداد اين استان مقام اول را در كشور دارا مي باشد و تركيبي از عشاير فارس ، ترك ، كرد و لر ، عرب مي باشند كه اغلب از استانهاي ديگر بصورت مهاجر ، تبعيدي ، مهاجم و غيره به استان آمده و به كوچ روي پرداخته اند .

جمعيت زن

جمعيت مرد

جمعيت مرد و زن

خانوار

بعد خانوار

مناطق

639851

674338

1304089

199930

6.5

کل کشور

63873

66032

129904

21935

5.9

استان کرمان

9.96

10.97

درصد از کل کشور

دیدگاهتان را بنویسید