به گزارش روابط عمومی اداره کل : کوچ بهاره خانوارهای عشایر ی استان از مناطق قشلاقی به سمت مناطق ییلاقی آغاز وتاپایان اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت …

درحال حاضر از جمعیت 22546خانوار استان یازده هزار وسیصد وپنجاه ودوخانوار زندگی کوچند گی داشته که پس از هماهنگی با ادارات  امور عشایرو دامپزشکی شهرستانها کوچ خودرا آغاز می نمایند. همچنین با توجه به مشکل کمبود آب شرب در مناطق ییلاقی ،خشک شدن برخی چشمه ها بر اثر گرمای هوا وتدام خشکسالی تمهیدات لازم جهت کوچ عشایر صورت وآبرسانی سیار جهت رفع مشکل انجام خواهد شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید