مدیرکل امورعشایر استان کرمان طی مصاحبه ای با خبر گزاری جمهوری اسلامی چگونگی کوچ بهاره عشایر رابه شرح ذیل بیان نمود:

کوچ بهاره هر ساله از مناطق گرمسیری به مناطق سردسیری وخوش آب وهوا به منظوربهره برداری از مراتع  واقلیم مناطق سردسیری انجام می گیرد…

 

اجرای طرحهای اسکان در سنوات گذشته باعث شده ، برخی از عشایر زندگی یکجا نشینی اختیار کرده وبه فعالیت کشاورززی ودامپروری متمرکز بپردازند. در حال حاضراز جمعیت22564 خانوارعشایر استان کرمان یازده هزار وسیصد وپنجاه ودو خانوار زندگی کوچندگی  داشته که جمعیتی قریب هفت هزار خانوار آن  مانند عشایر شهربابک ،بم وریگان بصورت کوچ کوتاه ودورانی ، فاصله30تا80کیلومتری دشت وارتفاعات وروستاها را طی وعده ای نیز با جمعیت حدود چهار و300 خانوار کوچ بلند با شعاع کوچ  700کیلومترو گاهاً به استانهای مجاور کوچ مینمایند.

عمده مناطق قشلاقی استان ، مناطق جنوبی استان وبخشهایی از استان هرمزگان می باشد.ایشان اشاره کرد در استان کرمان حدود 8800 کیلومتر مسیر کوچ تحت عنوان ایلراه شناسایی شده که مسیر عبور عشایر می باشد، که متاسفانه برخی از مسیرها مورد تصرف  واقع شده واین اداره کل در حال ثبت ایلراه ها می باشد تا پروژ ه های عمرانی  وساخت وسازهای شهری وروستایی برروی آنها انجام نگردد.

لازم است عشایر در هنگام کوچ به توصیه های هواشناسی توجه کرده وپس از هماهنگی لازم با ادارات امور عشایر ودامپزشکی شهرستانها اقدام به کوچ نمایند.

ایشان اشاره کرد: از جمله مشکلات کوچ عشایر تخریب مراتع میانبند ونیمه سردسیری واز طرفی خشک شدن چشمه سارها ، آبهای روان ورودخانه های  مسیر کوچ می باشد که منجربه کوچ ماشینی گردیده است.

کوچ ماشینی  خودباعث بروزمشکلات گوناگونی ،از جمله رسیدن عشایر به مناطق ییلاقی قبل از تاریخ مشخص شده درتقویم کوچ می باشد که گاهاً ممانعتی جهت ورود زود هنگام به مراتع ییلاقی انجام می گردد.

در شهرستانهای عشایر خیز استان ،شرکتهای تعاونی عشایری در کنار ادارات امور عشایروجودداردکه با توجه به عضویت عشایر در شرکتهای مزبور ،می توانند نهاده های دامی مانند جو، علوفه ،کنسانتره  وعلوفه دستی  موجوددرشرکت راتهیه نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید