عشاير و تلفيق دامداري با كشاورزي و لزوم استفاده بهينه از امكانات واگذار شده به عشاير محسوس بوده است به منظور بهبود و ارتقاء دانش و مهارتهاي علمي و افزايش بهروري در توليد محصولات دامي و گياهي و استفاده مفيد از منابع آب و خاك جهت نيل به اهداف از پيش تعيين شده آموزش عشاير و ترويج شيوه هاي نوين اقتصادي امري ضروري به نظر مي رسد

بهداشت و تنظيم خانواده

اصلاح خاك

سوخت فسيلي نفر روز

صنايع دستي

فني و حرفه اي نفر

دامداري نفر روز

كشاورزي نفر روز

عنوان پروژه شهرستان

1093

327

1168

168

770

4934

8483

بافت

1031

396

597

168

770

3688

5602

بم

1061

198

1051

170

1530

4884

8433

جيرفت

418

99

553

28

415

3728

3631

كهنوج

357

802

28

275

7086

530

سيرجان

3960

1020

4530

562

3760

24320

26679

جمع


جامعه ايران از قشر شهري ، روستايي و عشاير تشكيل گرديده است كه قشر عشاير بدليل سيستم زندگي و كوچ نشيني اغلب در نقاط دور دست پراكنده اند و بدليل پراكندگي خدمات رساني توسط ساير دستگاها با مشكلات زيادي مواجه است.بدنبال طرح ساماندهي عشاير و اسكان عشاير داوطلب در كانونهاي توسعه با توجه به اينكه تجمع عشاير در اين كانونها زياد بوده است ليست آن به ساير دستگاهها ارسال گرديده است و بايستي از امكانات راه ،‌ شبكه آب آشاميدني ، خانه بهداشت و … برخوردار گردند. درخصوص تجمع عشاير در كانونهاي توسعه تا كنون حدود 110 كانون تشكيل و راه اندازي گرديده است.

دیدگاهتان را بنویسید