روابط عمومی اداره کل از آبرسانی سیاربه عشایرمناطق مختلف از تاریخ 93/5/1 لغایت 94/5/1 به شرح ذیل خبرداد:

1- در شهرستان بافت ابرسانی به  مقدار13899 متر مکعب جهت 4000 خا نوار عشایر

2- شهرستان بم آبرسانی به مقدار 7902 متر مکعب…

 

3- شهرستان سیرجان مقدار 19110 متر مکعب آبرسانی  جهت 595خانوار عشایر

4- شهرستان شهربابک مقدار 49000متر مکعب آبرسانی جهت 1650 خانوار عشایر

5- شهرستان بردسیر مقدار 4800 متر مکعب ابرسانی جهت 430 خانوار عشایر

دیدگاهتان را بنویسید