درراستاي توانمندسازي جامعه عشايري كشور وكيفيت بخشي دانش فني وحرف اي ونيز ارتقاء توانمنديهاي مهارتي اين جامعه مولد، بهره مندي  هرچه بيشتر آنان از فرصت هاي آموزشي ، افزايش امكان دسترسي به فرصت هاي شغلي مناسب وبالابردن بهره وري  در توليدات ، تفاهم نامه هاي همكاري مشترك بين اداره كل امور عشایر كرمان وسازمان جهادكشاورزي واداره كل آموزش فني وحرفه اي استان در جهت برگزاري دوره هاي آموزش وترويج جهادكشاورزي ودوره هاي آموزش فني وحرفه اي در سطح استان وبين عشايرمناطق عشايري به شرح ذيل برگزار گرديد.

 

1-     آموزش سوخت فسيلي :در تاريخ 29/11/92 در منطقه عشايري باغ چوبي ( سيرجان)

2-     آموزش برق كشي ساختمان :در منطقه چاه بهرام ( سيرجان)

3-     آموزش بيمه كشاورزي ودام :در تاريخ 24/11/91 در منطقه چاه قوسكي ( سيرجان)

4-     آموزش بيمه كشاورزي ويژه عشاير: در تاريخ 29/11/91 در منطقه قادرآباد ( ارزوئيه)

5-     آموزش قاليبافي :در منطقه سيه بنوئيه( شهرستان رابر)

6-     آموزش خياطي: در منطقه سیه بنوئیه شهرستان رابر

7-     آموزش ساخت وساز وبهداشت وجايگاه دام: در منطقه جوزم     (شهربابك)

8-      آموزش بهبود كيفيت شيرتلقيح مصنوعي: در منطقه   جوزم     (شهربابك)

9-      آموزش بيماري هاي دام وطيور:  در منطقه  جوزم     (شهربابك)

10- آموزش بهداشت جايگاه دام:   در منطقه  بنه يكه     ( شهربابك)

11- آموزش تغذيه وبهداشت دام:در منطقه  استبرق     (شهربابك)

12- آموزش بهداشت وتغذيه دام :در منطقه خاتون آباد ( شهربابك)

13-  آموزش آشنايي با گياهان داروئي:   بردسير در مركزشهرستان

14- آموزش آرايشگري زنانه: بردسير در مركز شهرستان

15- آموزش ربان دوزي: در مناطق جوزم، اشكورشهرستان شهربابك

دیدگاهتان را بنویسید