آقاي مهندس شاكري مدير كل محترم اداره عشايري استان كرمان حفظ و حراست از فرهنگ عشاير و كوچ نشيني و تقويت توليد صنايع دستي را از اولويت هاي اداره كل امور عشاير برشمردند و ابراز داشتند: به اين منظور با اختصاص اعتبار براي آموزش و ترويج سعي در توانمند سازي عشاير اسكان يافته و كوچنده با تقويت زمينه براي امرار معاش آنها داريم. ايشان به تقويت شركتها و اتحاديه تعاونيهاي عشايري استان كرمان اشاره و تصريح داشتند اين شركتها براي ذخيره و توزيع علوفه و آذوقه دام عشاير معين اداره كل امور عشايري بوده و مجموعه هاي توانمند وروبه رشدي مي باشند كه مايحتاج دام عشاير را به دست آنها مي رسانند.

دیدگاهتان را بنویسید