به گزارش روابط عمومي اداره كل امور عشاير استان كرمان اتحاديه عشايري استان كرمان سرمايه خودرا نزد صندوق حمايت از بخش عشايري كشور از جايگاه هيجدهم به جايگاه يازدهم ارتقاء داد وهم اكنون در بين اتحاديه هاي عشايري استانها در جايگاه يازدهم قراردارد.

دیدگاهتان را بنویسید