اقای مهندس شاکری درمراسم افتتاحیه نمایشگاه هفته فرهنگی اقتصادی استان کرمان دربرج میلاد اظهارداشتند: جمعیت عشایری کشور معادل 2% جمعیت کشور با دارا بودن 28 %دام سبک و 5% دام سنگین ،50% از تولیدات محصولات کشاورزی و 35% صنایع دستی نقش مهمی را در تأمین امنیت غذایی کشورعهده دار می باشد. ..

این جامعه با دارابودن تنوع فرهنگی ، قومی، آداب وسنن اسلامی به عنوان میراث داران فرهنگی کشور نقش ایفاء نموده وبا تولید 25% از پروتئین کشور قادر خواهند بود.بخش عظیمی از محصولات خودرا به عنوان محصول پاک وسالم به بازارمصرف  عرضه نمایند. مدیر کل امورعشایر کرمان تصریح کرد: بیش از 59% از زیست بوم های کشور در قلمرو زیست عشایری بوده و هر چادر عشایری به عنوان کارگاه تولیدی ونماد اقتصاد مقاومتی دررشد اقتصادجامعه  نقش ایفاء می  نماید. لذا بمنظورارائه  ظرفیت ها  وتوانمندیهای  این جامعه نمایشگاهی با حضور عشایر استان کرمان در برج میلاد افتتاح گردید تا با ارائه  محصولات پاک  وسالم  بخشی از این تولیدات رابه بازار سوق نمایندمضافا اینکه استان کرمان با22564خانوار به عنوان استان دوم عشایر نشین کشور می باشد.

 

درپایان اقای مهندس شاکری با امیدبراینکه  با توسعه وگسترش این نمایشگا هها از تولیدات لبنی وصنایع دستی تولیدی عشایر بنحو مطلوب استفاده گردد بیان نمودند:.این نمایشگاه مورد بازدید اکثر مدیران ارشد کشور منجمله ریاست سازمان امور عشایر ایران قرارگرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید