به گزارش روابط عمومي اداره كل امور عشاير استان كرمان جناب آقاي مهندس شاكري مدير كل محترم امور عشايركرمان در مصاحبه اي با روزنامه سبزه واران در خصوص اعتبارات هزينه شده در دولت نهم و دهم بيان نمودند :

اصولا” زندگي عشايري بر مبناي سه محور دام ، انسان و طبيعت پايه گذاري شده و جايگاه عشاير نيز به عنوان جامعه سوم كشور بعد از جامعه شهري و روستائي مورد توجه قرار گرفته ، هرچند از نظر جمعيتي ، جمعيت انها از شهر و روستا كمتر ميباشد ليكن از نظر  اقتصادي ، اجتماعي، و نقش دفاعي ، و مرزداري تاثير آنان انكار ناپذير است و چندين برابر نسبت جمعيت شان در تامين مواد پروتئيني به ويژه گوشت قرمز نقش دارند ( يك چهارم گوشت قرمز كشور توسط عشاير تامين ميگردد) …

بمنظور تحقق به دستورات مقام عظمي ولايت داره كل امور عشاير با تحت پوشش داشتن 14250  خانوار عشايري در شهر ستانهاي شمالي ( بافت – بردسير – رابر – ارزوئيه – سيرجان – كوهبنان – زرند- رفسنجان – راور – كرمان – بم – نرماشير – ريگان – فهرج ) در قالب 31 ايل و 58 طايفه 6% جمعيت استان را با داشتن 56% مراتع استان و 3000000دام سبك و سنگين ، اقدام به مطالعه زيست بومها و بررسي امكانات موجود در ييلاق، قشلاق و اتراقگا ههاي عشاير و بر اساس پتانسيل ها اقدام به تهيه زير ساخت هاي توسعه اي در زيست بومها نموده است.

 

ايشان بيان نمودند عشاير اسكان داده شده در سايت هاي اسكان كه شامل سايت اسكان ، شهركهاي اسكان و كانونهاي حمايتي و هدايتي ميباشد اقدامات لازم جهت محوطه سازي ، تامين آب ، مدارس، مكان هاي مذهبي ، جاده و راههاي دسترسي به آنها صورت گرفته به طوري كه تا كنون در شهر ستانهاي شمالي 3654 خانواده تا پايان سال 90 در قالب 64 كانون اسكان يافته اند

آقاي مهندس شاكري در خصوص عشاير كوچنده اظهار نمودند كوچ عشاير گاهي درون استاني و گاهي برون استاني ميباشد و اعتبارات اداره كل نيز بر مبناي جامعه هدف يعني عشاير كوچنده و اسكان يافته تعريف شده است و اين اعتبارات در قالب اعتبارات استاني ، خشكسالي، ملي و ماده 180 تخصيص يافته در سه قالب :

1-عمليات اجرائي اسكان::

– حفر وتجهيز ، آبرساني سيار، تجهيز چاه هاي مالداري  بهسازي چشمه هاومنابع آبي

–  احداث استخر ، پلسازي وراههاي دسترسي ، برقرساني  ( 5873 ميليون ريال )

2- ارائه خدمات به كوچندگان

–  مرمت ونگهداري راه ، آبرساني سيار، احداث سرويس هاي بهداشتي خريد تانكر ، آبشخور دام، بهسازي منابع تامين آب (شامل چشمهاوقنوات خريد لوله ، مطالعه ايل راهها 25726 ميليون ريال )

3- طرح جايگزيني سوخت فسيلي

– احداث جايگاه توزيع گاز مايع، خريد آبگرمكن هاي خورشيدي ، خريد فانوس هاي خورشيدي ، خريد مبدل هاي خورشيدي  ( 520000000 ريال )

از ابتداي سال 84 تا پايان سال 90 مجموعاً در دولت نهم و.دهم 181139 ميليون ريال جهت تهيه زير سا خت ها.هزينه شده. همچنين  علاوه بر اعتبارات عمراني خدمات ديگري به شرح ذيل ارائه گرديده

اجراي طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در زمينه عشايري

– دوطرح تحقيقاتي در زمينه استاني

–  هفت طرح تحقيقاتي با اعتبار ملي

– اجراي طرح مطالعاتي پتانسيل عشاير كرمان- سيرچ

– اجراي طرح پرواربندي اماني

علاوه بر اقدامات انجام گرفته توسط اداره كل اقداماتي توسط شركتها و اتحاديه استان انجام مي گيرد.

مشكلات عشاير :

آئين ساماندهي مصوب سالهاي 88-89 اموري از عشايري شاخص ها ي بهداشتي ، رفاهي ، اقتصادي، فضاهاي ورزشي و مجموعاشاخص هاي توسعه يافتگي همه دستگاه ها را ملزم به ارائه خدمات به عشاير كرده است .

– كاهش جمعيت عشاير و عدم رغبت فرزندان عشاير به تداوم زندگي عشايري و بالطعب تضعيف فرهنگ عشايري

– آسيب پذيري از حوادث قهري

– وجود دام مازاد درهنگام كوچ

– تعطيلي كارخانه كرك

– بازاريابي نامناسب توليدات دامي كه شامل دام – كرك- مواد پروتئيني و صنايع دستي

– پراكندگي و استقرار در مناطق دور افتاده و عدم امكان ارائه خدمات

– مشكلات اسناد در كانون هاي اسكان

– مشكلات تقويم كوچ

– كمبود آب

– مشاركت ضعيف دستگاه هاي اجرايي در ارائه خدمات به عشاير

– ناچيز بودن اعتبارات عمراني امور عشاير

– عدم پوشش بيمه دام و محصولات عشايري

– بي سوادي و فقر فرهنگي عشاير

– كمبود نيروي انساني در امور عشاير استان

ارائه راهكارها و پيشنهادات جهت بهبود و ارتقاء زندگي عشاير

قابليت ها و پتانسيل هاي زير در مناطق عشايري وجود دارد

وجود نيروي كار پر تلاش و كم توقع

وجود جاذبه هاي متنوع گردشگري

– وجود زمينه هاي دامپروري و توليد محصولات دامي و كشاورزي و باغي

– وجود هنرهاي صنايع دستي متنوع

– وجود معادن مختلف در مناطق عشايري

– وجود عرصه هاي طبيعي جهت فعاليتهاي مختلف بخش كشاورزي

– وجود انگيزه و مهارت دامپروري و دامداري

با توجه به وجود استعدادها و پتانسيل ها ي مختلف در مناطق عشايري، راهكاره ها و پيشنهادات زير بمنظور بهبود و ارتقاء زندگي عشاير ارائه ميگردد.

1- جايگزيني دام سنگين بجاي دام سبك و ايجاد تعادل بين دام و ظرفيت مراتع عشاير .

2- توسعه آموزشهاي فني و حرفه اي و روشهاي ترويجي

3- حمايت و توسعه صنايع دستي ، صنايع تبديلي كشاورزي در مناطق عشايري

4- احداث دامداريها ي نيمه صنعتي و صنعتي

5- احداث و توسعه كارگاههاي توليدي و فرآوري محصولات عشايري

6- توسعه صنعت گردشگري در مناطق عشايري

7- توسعه مراكز بهداشتي و درماني و خدمات فرهنگي در مناطق عشايري

8- ايجاد زير ساخت هاي لازم جهت ايجاد اشتغال در زمبنه صنايع دستي،

محصولات دامي و كشاورزي

9- حمايت و توسعه انواع خدمات بيمه اي براي عشاير

اعتبارات هزينه شده در دولت نهم ودهم

84

85

86

87

88

89

90

91

14093

34976

35906

25451

19130

19315

32268

11848

50% رشد

گوشت قرمز

پشم

كرك

شير

محصول زراعي

تن 11316

2120

1200

 

 

دیدگاهتان را بنویسید