به گزارش روابط عمومی اداره کل :صندوق اعتبار ات خرد زنان عشایر منطقه خافکوئیه شهرستان بافت توسط کارشناس اموربانوان اداره کل با هدف توانمندسازی وارتقاء مهارتهای فردی واجتماعی زنان وایجاد روحیه مشارکت پذیری آنان وبه منظ.ور افزایش در آمد خانوارهای کم در آمد از طریق پرداخت وام های کوچ برای انجام فعالیتهای در آمد زا، تأسیس وراه اندازی گردید.

دیدگاهتان را بنویسید