افتتاح و بهره برداري پروژ ه هاي آ برساني به كانونهاي اسكان عشاير بم:
دو پروژه مهم انتقال آب آ شاميدني از محل طرحهاي استاني سال 86 با عنوان طرح عمليات اجرائي اسكان عشاير با اعتبار ي برابر 800 ميليون ريال و كار فيزيكي 100% …

با حضور بخشدار محترم شهرستان ريگان آ قاي ابراهيمي و هيئت همراه مدير كل محترم اداره كل امور عشاير كرمان آ قاي غلامرضا امير شكاري، رئيس محترم اداره  امور عشاير شهرستان بم آ قاي قلعه خاني و جمع كثيري از عشاير منطقه در تاريخ 29/9/86 بعد از بازديد افتتاح گرديد ند با اجراي اين  پروژ ه ها حدود 180 خانوار از عشاير طايفه هاشم زهي، سابكي و0000 كه بعد از شروع بحران خشكسالي  آ ب آ شاميدني آ نها به وسيله تانكرسيار صورت مي گرفته مشكل آ نها مرتفع و از  آّ ب آ شاميدني بهداشتي  بهره مند گرديد ند اين دو پروژه شامل موارد زير مي باشد 
 پروژه انتقال آب آ شاميدني شهرك اسكان چاه ملك به محل تجمع عشاير در پل هشتصد متري
پروژه كف شكني چاه و تكميل آب به انضمام حفر كا نال ، احداث شبكه آب با لوله پلي اتيلن ، ساخت حوضچه و خريد پمپ جهت تامين آب آ شاميدني سرزه 

دیدگاهتان را بنویسید