بنابه اظهارآقاي مهندس نظري رئيس اداره امورعشاير شهرستان كرمان ،اقدامات انجام شده اذرماه سال جاری در خصوص مرمت وبازگشايي راههاي دسترسي  و آبرسانی سیار عشاير، به شرح ذيل می باشد :

1-  منطقه گلچين و کیک حدود 21 كيلومتر

2-  بندر هشتادان 8 كيلومتر

3-  بندر جوشان 9كيلومتر به همراه اصلاح مسير  امتداد كانال آب

4-  آماده سازي محل زمين هاي ورزشي محسن آبادو هشتادان

5-  آماده سازي محل مسجد حسينيه محسن آباد،سعد آباد وجوشان

6-ابرسانی سیار مناطق سیرچ

دیدگاهتان را بنویسید