به گزارش روابط عمومی اداره کل امورعشایراستان کرمان :مدیرکل دفتر مطالعات سازمان عشایری کشور در سفر به کرمان در جمع خبرنگاران در خصوص الگوی معماری خانه های عشایری اظهار داشتند…

: ساماندهی  عشایر باید برمبنای مشارکت والگوهای سنتی وبومی زندگی آنان باشد ودر الگوی معماری فعلی باید بازنگری شود. آقای میزبان افزودند: در منطقه میمند حدود 250 خانوار عشایری  تحت نام طایفه یا ایل میمندی زندگی  می کنند ومتناسب با شرابط معماری وتاریخی منطقه در 3دوره کوچ دارند.درشرایط  فعلی با توجه به اینکه  میمند از جاذ به های گردشگری  شاخص استان محسوب می شود،قرار است به زودی کوچ عشایر میمند به عنوان میراث معنوی کشور ثبت جهانی شود. ومقرر شده با همکاری میراث فرهنگی  هر نوع مطالعه وبرنامه ریزی در این ایل با مشارکت عشایر منطقه انجام شود. زیرا الگوی معماری که به منطقه داده شده هیچ سنخیتی با زندگی وآداب ورسوم عشایر ندارد. مدیرکل دفتر مطالعات سازمان عشایری ، بر اینکه ساخت خانه های  عشایری باید منطبق بر زیست بوم واقتصاد عشایر میمند باشد و نباید الگوهای جدید را به زندگی عشایرمنطقه تحمیل کرد وهر تغییری  در منطقه میمند باید با مشارکت همه جانبه مرم باشد تاکید نمودند.ایشان  بیان کرد ند: گردشگری در این منطقه در شرایطی می تواند پایدار باشد که به سنت های زندگی عشایر احترام گذاشته شود.

دیدگاهتان را بنویسید