به گزارش روابط عمومی اداره کل طی حکمی از سوی مدیرکل…

امورعشایرکرمان آقای محمدعلی کارآمد به سمت معاونت اداری ومالی ،آقای منصور نظری به سمت رئیس اداره امورتعاونیها ترویج ومشارکت مردمی وآقای حمیدرضا حاجی رضایی به سمت رئیس اداره امورعمران وزیربنایی اداره کل منصوب گردیدند.

دیدگاهتان را بنویسید