به گزارش روابط عمومي اداره کل طي حکمي از سوي مدير کل امور عشاير آقاي سعيد رئيسي بعنوان مسئول نمايندگي امور عشايرشهرستان شهر بابک انتخاب و از زحمات آقاي عبدالحسین کرهاني تقدير بعمل آمد .

دیدگاهتان را بنویسید