به گزارش روابط عمومي اداره كل امور عشاير استان كرمان پروژه توسعه استفاده از انرژي هاي نو در سطح مناطق عشايري استان از سال 1388 با اهداف زير به مرحله اجرا در آمده است…

 

 

1- جلوگيري از تخريب محيط زيست و ايجاد آلودگي

2- متنوع شدن منابع تامين انرژي در جامعه عشايري

3- دسترسي اسانتر جامعه عشايري به انرژي پايدار

4- تامين انرژي ارزان جهت عشاير

در اين راستا و پس از بررسي هاي متعدد جهت استفاده از انرژي باد و خورشيد ، استفاده از انرژي خورشيد با توجه به شرايط اقليمي استان از لحاظ تعداد روزهاي آفتابي و وجود شركتهاي معتبر داخلي جهت توليد تجهيزات و ارايه خدمات بهره مندي از انرژي خورشيدي مورد توجه قرار گرفت كه پس از بررسي مصارف متعدد من جمله تامين روشنايي و تامين آب گرم توسط خورشيد استفاده از گزينه تامين آب گرم با توجه به بهره مندي تعداد بيشتري از خانوارهاي عشاير و همچنين بالا بردن شاخص بهداشت در جامعه عشايري از طريق احداث سرويسهاي بهداشتي با سيستمهاي آب گرم خورشيدي مد نظر قرار گرفت كه تاكنون 53 مورد آبگرمكن خورشيدي با اعتباري بالغ بر 600 ميليون ريال خريداري و در مناطق عشايري شمال استان نصب شده است لازم به توضيح است با توجه به عملكرد مناسب اداره كل امور عشاير در ايتخصوص با هماهنگي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور با پرداخت يارانه لازم از سوي دولت تعداد 16 دستگاه آبگرمكن خورشيدي يارانه اي نيز در سطح مناطق عشايري شمال استان نصب گرديده است .

جدول امار توزيع آبگرمكن خورشيدي به تفكيك شهر ستان

1- شهر ستان بافت – رابر – ارزوئيه تعداد ابگرمك خورشيدي 25 دستگاه

2- شهر ستان سيرجان  تعداد آبگرمكن 7 دستگاه

3- ”            بم – ريگان  ”      ”     10  “

4- ”         بردسير          ”    ”       2    “

5-  ”       شهر بابك      ”      ”      3     “

6- ”         كرمان – رفسنجان  ”     6   “

جمع     53 دستگاه

دیدگاهتان را بنویسید