1071/14/20/207

23/2/94

بسمه تعالي

سازمان امورعشايرايران

اداره كل امورعشايراستان كرمان

اوراق پیشنهاد قیمت

پروژه :

برق رسانی به چاه کشاورزی

1

بسمه تعالی

((نامه دعوت به ارائه پیشنهاد))

تاریخ : ………………………………….

از : اداره كل امورعشايراستان كرمان (بعنوان مناقصه گزار)

به : …………………………………. (بعنوان مناقصه گر)

دعوت به مناقصه شماره : ………………………………….

موضوع مناقصه: برق رسانی به چاه کشاورزی موتورپمپ كشاورزي حيدرخادمي پور

به این وسیله تأیید می شود،) …………………………………. نام مناقصه گر(  براساس رويت اصل گواهينامه صلاحيت پيمانكاري به شماره:……….        بارتبه…….،ذیصلاح تشخیص داده شده و مجاز به شرکت در ارزيابي توان ومناقصه یاد شده است. از این رو، مقتضی است آن شرکت، در اسرع وقت، دریافت این دعوتنامه را اطلاع داده و با توجه به اطلاعات ارایه شده در این دعوت نامه، نسبت به خرید اسناد مناقصه، اقدام کرده و یا مراتب انصراف خویش را در مهلت مقرر، اعلام نماید.

این نامه (دعوت به ارایه پیشنهاد(، نباید به عنوان دعوت برای عقد پیمان تلقی شود. وصول پیشنهاد ارایه شده، برای مناقصه گزار تعهدی ایجاد نکرده و مناقصه گران حق ادعای خسارت را از مناقصه گزار، نخواهند داشت.

از مناقصه گران، درخواست میشود که به نکات درج شده در “دستورالعمل شرکت در مناقصه”، وهمچنین مواردی که در زیر آمده است، به دقت توجه کنند.

1- موضوع مناقصه:

کارهای موضوع مناقصه، عبارتند از :

برق رسانی به چاه کشاورزی طبق لیست پیوست

مقدار:4900(چهارهزارونهصدمتر)

محل:شهرستان ارزوئيه-موتورپمپ كشاورزي اقاي حيدرخادمي پوربامختصات ذكرشده درپيوست

.

2- تهيه اسناد مناقصه:

مناقصه گران علاقه مند، می توانند یک سری کامل از اسناد مناقصه را در مقابل ارایه درخواست کتبی

از: اداره كل امورعشاير استان كرمان دريافت كنند.

از ساعت 9صبح روز  پنجشنبه  24 /2  /94 تاروز چهارشنبه      30  /2   /94

2

3- نشانی محل دريافت اسناد :

نشانی محل دريافت اسناد، به شرح زیر است:

كرمان ، بلوارشهيدصدوقي ، سه راه سيلو ، روبروي فرماندهي انتظامي ، اداره كل امورعشايراستان كرمان

تلفن : 3-32520351-034

4- تضمین شرکت در مناقصه:

ضمانتنامۀ شرکت در مناقصه، باید به مدت 180.. روز از تاریخ تسلیم پیشنهاد، معتبر باشد و مبلغ آن ريال  است. این ضمانتنامه، باید طبق “آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی”،     تهیه و ارایه شود.

5- اعتبار پیشنهاد:

پیشنهاد، باید تا …90.. روز بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها، اعتبار داشته باشد

6- مهلت و نشانی تسلیم پیشنهاد:

پیشنهادها، باید حداکثر تا ساعت .12 روز  شنبه         2  /   3 /94  به نشانی معیّن شده در کاربرگ مناقصه، تحویل شود.

پیشنهادهایی که دیرتر از این مهلت تسلیم شود، دریافت نخواهد گردید.

9- بازکردن پیشنهادها:

مناقصه گزار، پیشنهادها را در حضور نمایندگان مناقصه گرانی که مایل به حضور باشند، در ساعت 9 صبح روز                                              يكشنبه مورخ  3 /3   /94، به نشانی معیّن شده در کاربرگ مناقصه، باز خواهد کرد.

 

 

10- حق بررسی :

مناقصه گزار، این حق را برای خود محفوظ می دارد که قبل از انتخاب مناقصه گر یا واگذاری پیمان، صحت و سقم اطلاعات فراهم شده از سوی مناقصه گر را بررسی کند؛ و مناقصه گر با تسلیم پیشنهاد، این حق بررسی را از سوی مناقصه گزار، می پذیرد.

3

نحوه پيشنهاد قيمت :

پاكت الف :

حاوي ضمانتنامه بانكي طبق مقادير زير در وجه اداره كل امور عشاير استان كرمان با عنوان شركت در مناقصه

تا 100 ميلون ريال                                                        5  % ملغ پيشنهادي

از 100 تا 1000 ميليون ريال                                             5/.  % مبلغ پيشنهادي

از 1000 به بالا                                                            3 /0 % مبلغ پيشنهادي

پاكت ب:

اوراق ارزيابي توان اجراي كارپيمانكاران.

برنامه زمانبندي اجراي پروژه كه به تائيد و مهر شركت رسانده شده باشد.

پاكت ج:

حاوي اوراق پيشنهاد قيمت .

تذكرات :

كليه اوراق مناقصه بايستي توسط شخص مجاز وتعهدآور درشركت مربوطه مهر و امضاءشوند.

كليه پاكات لاك و مهر باشند.

به پيشنهادات مخدوش و يا مشروط ترتيب اثر داده نمي شود.

كارفرما در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است .

حضور پيمانكاران محترم در جلسه بازگشائي پاكات بلا مانع مي باشد .

نام پيمانكاران ميبايست درليست شركتهاي مجازارائه شده توسط شركت توزيع نيروي برق جنوب وجودداشته باشد.

ارائه كوپن لازم براي انجام كارالزاميست.

كليه كسورات اعم ازبيمه،ماليات،….به عهده پيمانكارميباشد.

ماليات ارزش افزوده توسط كارفرماپرداخت ميشودوپيمانكارملزم به ارائه برگه ثبت نام ميباشد.

پيمانكاربادرنظرگرفتن كليه هزينه ها(مصالح،حمل ونقل،سوخت،اجرت،….)وكسورات اعلام قيمت مي نمايد.

پيمانكارملزم به تحويل وتحول با اداره برق بوده ودرغيراينصورت تسويه حساب نهايي صورت نميگيرد.

مهر و امضا ء مجاز وتعهدآور

4

شرح كلي عمليات فني پروژه:

کارهای موضوع مناقصه، عبارتند از :

عملیات برق رسانی به چاه کشاورزی مطابق لیست پیوست بميزان 4900 متر

5

بسمه تعالی

برگ پیشنهاد قيمت

برق رسانی به موتورپمپ كشاورزي حيدرخادمي پور

به ( نام مناقصه گزار): ادارهكل امورعشايراستان كرمان

 

به این وسیله، اعلام می کنیم که پس از بازدید از محل اجرای پروژه و رویت  اسناد مناقصه، شامل دستورالعمل شرکت در مناقصه، شرایط پیمان،نقشه ها و مشخصات فنی، جدولها، و الحاقیه های شماره . . . . . يا هر مدرک دیگری که به تشخیص مناقصه گزار به عنوان مدارک پیمان، لازم است,افزوده شده است، را به دقت مطالعه، بررسی، و کنترل کرده و اطمینان حاصل نموده ایم  که مدارک نا مبرده شده در بالا، دارای اشتباه یا اشکالی نیست. بنابراین، به این وسیله پیشنهاد خود را برای اجرا، تکمیل کارها ، و رفع هر گونه عیب و نقص آنها را به مبلغ به عدد)…………………………………………………………………………….ریال)

 

به حروف) ……………………………………………………………………… ریال ( اعلام می کنیم.

این پیشنهاد، تا آخر ساعت اداری روز . . . . . . تاریخ. . . . . . . . . . . معتبر است.

در صورت قبول این پیشنهاد، ما ضمانتنامۀ اجرای تعهدات مشخص شده را در موعد مقرر تسلیم کرده و متعهد هستیم که در زودترین زمان ممکن پس از تاریخ آغاز، کارها را شروع کرده و طبق مدارک یاد شده در بالا، و در زمانی کمتر یا برابر با مدت تکمیل، آنها را تکمیل نماییم.

تا زمان مبادله موافقتنامه رسمی بین دو طرف، این برگ پیشنهاد مناقصه همراه با نامه پذیرش صادره از سوی مناقصه گزار )در صورت صدور از سوی مناقصه گزار( برای دو طرف تعهدآور است.

مناقصه گزار، در چارچوب قانون برگزاری مناقصات، ملزم به پذیرش هیچ یک از پیشنهادهایی که دریافت کرده است از جمله پیشنهاد با کمترین مبلغ، نیست.

نام مناقصه گر(پیشنهاددهنده):

نام و نام خانوادگی و عنوان امضا کننده گان مجاز:

امضای مجاز:

مهر مناقصه گر

تاریخ

6

فرم تائید بازدید از محل پروژه

بدین وسیله اظهار می نمایم از محل اجرای پروژه بازدید بعمل آورده و اعلام قیمت پیشنهادی پس از بازدید از محل و بررسی کلیه جوانب و موانع موجود در اجرای پروژه بوده و پس از این هیچگونه ادعائی در رابطه با سختی مسیر ، کمبودها و ……….. نخواهم داشت .

مهر و امضاء پیمانکار:

بدین وسیله تائید می شود که پیمانکار فوق از محل پروژه بازدید بعمل آورده  است .

امضاء رئیس شهر ستان :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

دیدگاهتان را بنویسید