آگهي مزايده عمومي

موضوع

رديف

نوع دستگاه

شماره موتور

شماره شاسي

شماره سريال

قيمت پايه

(ميليون ريال)

1

بولدوزر كاترپيلار

DAK

3491 N7

 

3721V66

650000000

2

لودر هپكو-2A540

151935

3520212-000614D

H162HL

400000000

 

مهلت دريافت اسناد ومدارك: حداكثر ظرف مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهي.

محل دريافت اسناد ومدارك وتسليم پيشنهادات: حوزه پشتيباني وماشين آلات.

به آدرس : بلوار شهيد صدوقي – روبروي ناحيه انتظامي- اداره كل امورعشاير كرمان.

مدت قبول وتسليم پيشنهادات: از تاريخ انتشار آگهي لغايت ده روز.

ارائه كل درقبول يا رد پيشنهادات داراي اختيارات تام مي باشد وهزينه كارشناسي ودرج آگهي وهزينه نقل وانتقال سند بعهده برنده مزايده مي باشد.

روابط عمومی اداره کل امور عشایر کرمان

 

دیدگاهتان را بنویسید