آگهي مزايده عمومي( يك مرحله ای)                                                       نوبت اول

اداره کل امور عشایر استان کرمان در نظر دارد یکدستگاه لودر با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید ، لذا از کلیه متقاضیان ( حقوقی و حقیقی) دعوت بعمل می آید

رديف

نوع دستگاه

شماره موتور

شماره شاسي

شماره سريال

قيمت پايه

(ميليون ريال)

1

لودر هپكو-540A2

151935

3520212-D000614

HL.162H

400

 

1- مهلت دريافت اسناد ومدارك: از تاریخ 24/1/93لغایت 6/2/93

2- محل دريافت اسناد ومدارك وتسليم پيشنهادات: حوزه پشتيباني وماشين آلات.

3- به آدرس : بلوار شهيد صدوقي روبروي ناحيه انتظامي- اداره كل امورعشاير كرمان.

4- مدت قبول وتسليم پيشنهادات: تا پایان وقت اداری دو شنبه 8/2/93

5-   اداره کل در قبول یا رد پیشنهادات مختار میباشد و هزینه درج آگهی و نقل و انتقال سند بعهده برنده مزایده میباشد.

6- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج می باشد .

7- تاریخ بازگشائی پاکات سه شنبه9/2/93

روابط عمومی اداره کل امور عشایر کرمان

دیدگاهتان را بنویسید