نوبت اول

اداره کل امور عشایر استان کرمان در نظر دارد سه باب منزل مسکونی به شرح جدول ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش بر ساند…

متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد مزایده به اداره کل امور عشایر کرمان واقع در بلوار شهید صدوقی  – سه راه سیلو روبروی فرماندهی   نیروی انتظامی مرا جعه فر مایند .

مشخصات املاک

ردیف

نوع مالکیت

مبلغ تضمینی

( ضمانتنامه بانکی )

( میلیون ریال )

متراژ

( متر مربع )

قیمت پایه

( به ریال )

آدرس

اعیان

عرصه

1

عرصه

وقف

30

همکف – به مساحت 5/147

260

1978750000

کرمان بلوار پارادیس شهر ک مهاجرین کوچه 6 سمت چپ پلاک 28 جنوبی ک- پ – 7614764394

2

عرصه

وقف

30

همکف – به مساحت 5/154

260

1996250000

 

 

کرمان بلوار پارادیس شهر ک مهاجرین کوچه 6 سمت چپ پلاک 29 جنوبی ک- پ – 7614764392

 

3

عرصه

وقف

30

همکف  به مساحت  151

260

 

2012500000

 

کرمان بلوار پارادیس شهر ک مهاجرین کوچه 4 سمت راست پلاک 14– شمالی ک- پ – 7614764434

 

1- مهلت در یافت  اسناد و مدارک : از تاریخ    9/2/93    لغایت  22/2/93

2- محل در یافت اسناد و مدارک : واحد دبیرخانه

3- محل تسلیم پیشنهادات قیمت املاک : واحد پشتیبانی

4- مدت قبول و تسلیم پیشنهادات : تا پایان وقت اداری  27/2/93

5- مهلت بازدید از املاک  بعد از درج آگهی نوبت اول  هر هفته روز های (14،13، 20و 21   اردیبهشت ماه 93 )     از ساعت 10 صبح تا 12

6- اداره کل درقبول یا رد پیشنهادات مختار می باشد  هزینه چاپ آگهی و همچنین هز ینه های مربوط به  نقل و انتقال اسناد ، مالیات ، عوارض ؛ کار شناسی و تفکیک و بدهی به اوقاف و غیره  بعهده   بر نده  یا برندگان مزایده می باشد

7- نحوه تنظیم مبایعه نامه  و  همچنین سایر شرایط وا گذاری و اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج می باشد

8- تاریخ باز گشائی پاکات 29/2/93

رواابط عمومی اداره کل امور عشایر کرمان

7/2/93                                                                                                                                                                    

دیدگاهتان را بنویسید