پس از سالها خشكسالي دريك پديده بي سابقه بارش برف وباران به مدت دوروزكرمان وبسياري از شهرستانها ومناطق عشايری راسفيد پوش كرد .اين بارش كه از روز دوشنبه 16 دي ماه در استان آغاز شد تاروز سه شنبه ادامه ویکی از شديدترين دوره هاي بارش باران طي چند سال اخير بود. ارتفاع برف كه تمامي مردم خصوصاً كشاورزان وعشاير رابه شگفتی واداشت ، در برخی مناطق به يك متر وسي سانتي متر هم رسيد وبسياري از مناطق عشايری مانند کلوك- دره پهن-– كيسكان- پشتكوه خبر- گلو محمودآباد-زراب.. وعشایری را كه در سياه چادرزندگي مي كردندضمن مسدودکردن راههای ارتباطی شان ،انهارا در محاصره شديد برف قرارداد. درهمين راستا اداره كل امور عشایر ، ادارات عشايری شهرستانها واكيپ هاي امدادي در حال امدادرساني وارسال آدوقه- پتو- چادر ، نایلون ، به مناطق عشايري بوده وامدادرسانی همچنان ادامه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید