بارندگيهاي اخير خساراتي به تاسيسات دامي عشاير شهرستان بردسير وارد نمود عمده خسارات وارده شامل  تخريب 35 درصدي آغل دامهاي آقاي محمد پوراميري فرزند خدايار و همچنين خسارت ديدن تعداد 3رشته از قنوات عشاير بردسير مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید