به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشاير استان كرمان در تاریخ 91/1/31اقای مهندس شاکری مدیر کل محترم  امورعشایر به همراه اقای مهندس حبیبی معاونت  محترم توسعه وعمران ورئیس اداره عمران وزیر بنایی به منطقه اباد چهل تن شهرستان بم عزیمت واز  نزدیک از روند اجرایی پروژه ملی انتقال اب از رودخانه دیدن نمودند.دراین پروژه ساخت بند اصلی وسامانه برداشت اب به پایان رسیده وپیمانکار درحال اجرای کانال وتاسیسات انتقال اب می با شد همچنین از اراضی زیر دست بند جهت واگذاری بازدید میدانی نموده واقای مهندس شاکری بر سرعت بخشیدن اجرای پروژه وبهره برداری از ان در اینده ایی بسیار نزدیک تاکید فراوان نمودند .

دیدگاهتان را بنویسید