به گزارش روابط عمومي اداره كل امور عشاير كرمان آقاي مهندس شاكري مدير كل محترم اداره كل از مناطق عشايري شهر ستانهاي بافت – ارزوئيه بازديد و در جلسه شركت تعا وني آن شهر ستان كه با حضور رئيس و معاون محترم اداره و مدير عامل محترم شركت تعاوني در محل اداره تشكيل گرديد حضور بهم رسا نده و در خصوص افزايش سود دهي شركت راهكارهايي ارائه و در همين راستا صورتجلسه اي در پنج بند تنظيم گرديد…

در ادامه آقاي مهندس شاكري از منطقه عشايري شميلان بازديد و در جهت اجراي طرح شهر ك عشايري جدید خالق آباد  دستورات لازم را صادر و در جمع عشاير منطقه سه چاه با حضور نماينده منابع طبيعي  نسبت به حل مشكل  عشاير و ديگر مشكلات آنها با اداره منابع طبيعي بحث و تبادل نظر صورت و مقرر گرديد چاره انديشي هاي لازم جهت حل مشكلات عشاير در سطح استاني صورت پذيرد

دیدگاهتان را بنویسید