به گزارش روابط عمومي اداره كل آقاي مهندس شاكري در مورخه 92/2/14به مناطق عشايري شهرستان بردسير عزيمت و از پروژ ه هاي  درحال انجام شهرستان بردسير در بخش لاله زار شامل راه بندر دهنه آردي و آویش – بند خاكي دهنه زار در لاله زار وعشاير طايفه بهزادي و رائيني در منطقه باغ آبوروخرمنده وعشاير لري وسالارپور در دهنه آردي وهمجنين  از وضعيت آبرساني سيار به عشاير فوق الذكربازديد وبرتسریع درکار ها تاکید نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید