به گزارش روابط عمومي اداره كل امور عشاير مدیر کل محترم ضمن بازدیداز پروژه آباد چهل تن درخصوص اسكان عشایر اظهار داشتند :پروژه اباد چهل تن در جهت ساماندهی وبهبود شرایط زندگی عشایر مستقر در منطقه با هدف شناسایی وپتانسیل یابی منابع اب وارائه پیشنهاداستفاده از ان مطابق با شرایط ونیازهای اقتصادی واجتماعی منطقه اغاز گردید درهمین راستاطرح اسکان پروژ ه آباد چهل تن واقع در بخش روداب شهرستان بم با اعتبار ی بالغ بر 11 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی  در حال انجام می باشدکه  با اتمام این پروژه در سال جاری 80خانوار عشايري پراكنده در منطقه اسکان داده خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید