به گزارش روابط عمومي اداره كل امور عشاير استان كرمان در تاريخ 91/4/18 جناب آقاي مهندس شاكري مدير كل محترم اداره امور عشاير استان كرمان بهمراه مسئولين محترم امور تعاونيها ، امور زيربنائي ، پشتيباني ، و سرپرست محترم اداره امور عشاير شهر ستان بم به منزله معارفه مدير عامل جديد شركت تعاوني عشايري شهر ستان بم به اين شهر ستان عزيمت و از فضاي اداره و اموال شركت نيز بازديد بعمل اورده و در جلسه اي كه با حضور كليه پرسنل شركت و اعضاي محترم هيئت مديره تشكيل گرديد ضمن معرفي اقاي محمد رضا كاردان به عنوان مدير عامل جديد از كليه پرسنل خواستند كه در ارائه اهداف و پيشنهادات كوتاه مدت و بلند مدت و ميان مدت شركت همكاري لازم را با ايشان داشته و همچنين در خصوص كليه خريدها و پيشبرد اهداف شركت به سمت سوددهي و جلوگيري از هر گونه ضرر و زيان همكاري لازم را با اتحاديه استان بنمايند .

پس از جلسه اقاي مهندس شاكري بمنظور بازديد از پيشرفت فيزكي پروژه سد زير زميني آباد چهل تن به اين منطقه عزيمت و نكات ضروري در خصوص اجراي فني و دقيق پروژه با پيمانكا ررا بيان و بر حساسيت ويژه رعايت نكات فني پروژه تاكيد نمودند .

در ادامه جناب آقاي مهندس شاكري از پروژه هاي عمراني شهر ستان ريگان و سايت اسكان شماره يك كانون سيف الديني بازديد و در جلسه عشاير طايفه هاشمي به مشكلات و پيشنهادات انها در خصوص احداث سيلبند طرح اسكان گوش فرا دادند در پايان نيز از پروژه احداث راه برروي گدار سيف الديني  و روند ساخت مخزن بتني سايت اسكان تك فرهاد از محل اعتبارات ملي و توسعه اي بازديد و در جريان روند اجرا ي كار قرار گرفته و دستورات لازم جهت اتمام پروژه ها در قالب برنامه زمانبندي را به پيمانكاران ارائه نمود ند.

دیدگاهتان را بنویسید