به گزرش روابط عمومي اداره كل امور عشاير استان كرمان آقاي مهندس شاكري مدير كل محترم اداره کل  به اتفاق آقاي مهندس مير اميني مدير كل محترم دفتر مطالعات سازمان امور عشاير ايران وآقاي مهندس حبيبي معاونت محترم توسعه و عمران اداره كل ضمن عزيمت به منطقه سيرچ از طرح مطالعاتي پتانسیل یابی منابع اب وطراحی مجتمع های دامداری وطراحی سایت گردشگری عشایر منطقه سیرچ  بازديد نموده و از نزديك در جريان موقعيت و اهداف و برنامه هاي طرح مطالعاتی  منطقه فوق الذكر قرار گرفته ودر خصوص مطرح كردن طرح مذكور در كميته فني سازمان امور عشاير ايران جهت تصويب اعتبار قول مساعد دادند . در ادامه از مناطق عشايري شهرستان  بافت و ارزوئيه ، طرح تحقيقاتي افزايش دو قلو زائي در منطقه گلو محمود آباد گوشك و طرح اسکان منطقه شميلان  بازديد و آقاي مهندس مير اميني در خصوص تخصيص اعتبار جهت تامین اب طرح اسکان شمیلان ارزوئیه  قول  همکاری داده و از نزديك با نقطه نظرات عشاير و مشكلات آنها آشنا گرديدند.

دیدگاهتان را بنویسید